megabyte to byte byte to megabyte gigabit (Gb) to megabyte (MB) megabyte (MB) to gigabit (Gb)